| |

Bez Kategorii

Dentysta NFZ w Pyrzycach spokojnie działa i pracuje

Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno jest nieodzowna. Warto poznać takiego eksperta i nie odkładać wizyty na później. Ból zęba to sygnał. Mówi on o tym, że jego zdrowie jest zagrożone. Pacjent potrzebuje wsparcia i pomocy, zatem taka pomóc jest mu potrzebna bardzo mocno. Dzisiaj żyje się dobrze, bezpiecznie i w sposób dający nadzieję, że przyszłość jest cenna, ważna i znacząca. Na pewno jest to całkiem dobra sprawa. Czytaj dalej

Poglądy antropologów – rozwinięcie

Stanowisko antropologów budzi sprzeciwy ze strony licznych psychologów, którzy kwestionują istnienie wrodzonych mechanizmów jakichkolwiek bardziej złożonych form ludzkiego zachowania się. Przyjmują oni, że popędy formują się w ciągu życia osobniczego na podłożu pewnych wrodzonych właściwości strukturalnych, a ich cechy uwarunkowane są w dużym stopniu przez właściwości warunków, w których przebiegał rozwój oraz przez typ doświadczeń jakich człowiek nabywał. Jednakże trudno zaprzeczyć, że niezależnie od wpływu takich czy innych warunków zewnętrznych wyciskających swe piętno na nabywanych przez człowieka różnych formach i stylach zachowania, istnieją również wrodzone większe lub mniejsze potencjalne zdolności do pewnych przeżyć i zachowań. Ostateczne aktualne zdolności człowieka do przeżyć uczuciowych i seksualnych są więc wynikiem wpływu zarówno potencjalnych czynników wrodzonych, jak i licznych mechanizmów środowiskowych. W tym sensie, być może, zdarza się nawet oziębłość seksualna zaprogramowana genetycznie lub przynajmniej pewne do niej predyspozycje.

Czytaj dalej

Wychowanie seksualne w Polsce

Podobnych przykładów znajdziemy sporo i w Polsce. Jeśli np. zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego i obowiązujący niegdyś w szkolnictwie podręczniks głosił, iż celem wychowania seksualnego jest utrzymanie młodzieży w abstynencji aż do małżeństwa, mimo iż z badań wiemy, że Co najmniej około 70°/o kobiet i 90% mężczyzn w praktyce postulatu tego nie spełnia i nie uważa za uzasadniony, to mamy również do czynienia z dominacją ideologii (archaicznej) nad danymi nauk empirycznych. Jeśli w polskim tygodniku studenckim można było przeczytać artykuł lekarza, w którym autor uznaje onanizm wieku dojrzewania i młodzieńczego za formę „zboczenia seksualnego”, wbrew powszechnej już dzisiaj opinii ekspertów uważających go za przymusową, zastępczą i fizjologiczną dla tego wieku formę aktywności seksualnej, to mamy również dowód na to, iż z góry przyjęte (tym razem katolickie) założenia etyczne i ideologiczne dominują nad czysto seksuologicznym punktem widzenia, który lekarzowi temu jest zapewne znany, lecz którego po prostu nie podziela.

Czytaj dalej

Usztywnienie kręgosłupa

– 1. U osób poniżej 60 roku życia z kręgozmykiem na tle zwyrodnienia, kiedy doszło do utraty stabilności w wyniku usunięcia nasad łuków i części wyrostków stawowych.

Czytaj dalej

Siły wydalające część 2

Jednakże daje się obserwować stopniowe narastanie bólu, utrzymywanie się jego przez pewien czas na szczycie i następowe znikanie (stadium inciementi, acmos, stadium decrementi). Okres narastania jest szybszy niż zanikania. Bóle zatem są okresowe i faliste. Pomiędzy bólami istnieje przerwa, dawniej nazywana pauzą. Obecnie wiemy, że pauza nie jest powrotem mięśnia do stanu przed skurczem, gdyż pozostaje tzw. napięcie międzybólowe, bez którego postęp porodu byłby niemożliwy. Równocześnie z bólami porodowymi następuje skracanie się części pochwowej jako wyraz rozwierania się ujścia wewnętrznego macicy. Tym właśnie różnią się bóle porodowe od bólów ciążowych i przepowiadających. Bóle ciążowe, występujące przez cały okres ciąży nie są odczuwane przez ciężarne, natomiast grają dużą rolę w drugiej połowie ciąży, powodując przegrupowanie warstw mięsnych macicy. Tuż przed porodem zjawiają się bóle przepowia- magnus). W okolicy wzgórka kości krzyżowej rozgałęzia się on na dwa sploty: podbrzuszny prawy i lewy (plexus hypogastiicus dexter et sinister), które okrążając prostnicę dochodzą do bocznej krawędzi macicy, częściowo oddając gałązki do zwojów szyjkowych (ganglia cervicalia-dextrum et sinistrum). Te ostatnie mają wyjątkowe znaczenie dla unerwienia macicy, gdyż łącząc się ze sobą w postaci masy nerwowej, leżącej na szyi macicy i tylnym sklepieniu pochwy, zaopatrują swoimi gałązkami większą część trzonu.

Czytaj dalej

Pierwsza faza dźwigania na kręgosłup

Do szczególnie niekorzystnego rozkładu sił dochodzi w pierwszej fazie dźwigania ciężaru. Zarzuceniu sztangi na pierś i uniesieniu ciężaru nad głową towarzyszy zwiększenie lordozy lędźwiowej, a tym samym działanie dużych sił na łuki kręgowe, nie przystosowane ewolucyjnie do wytrzymywania takich obciążeń! Należy podkreślić, że do powstania zmian przeciążeniowych narządu ruchu wystarczają obciążenia nie przekraczające wytrzymałości tkanek, ale powtarzające się ze znaczną częstotliwością.

Czytaj dalej

Pełne wywiady w pediatrii

– 1) zasadnicze cechy rodzinne,

– 2) warunki otoczenia i bytowania dziecka,

– 3) dane dotyczące ważniejszych cech dziecka, przebytych chorób oraz szczepień ochronnych,

Czytaj dalej

Jaka jest natura ludzka?

Jakie jednak są te wrodzone cechy człowieka, to znaczy, jaki jest zakres możliwości, które mogą ujawnić się pod wpływem środowiska? Które cechy pojawiają się u każdego łub prawie każdego człowieka, a które występują rzadko lub niezwykle rzadko? Odpowiedzi na te pytania wydają się niezwykle istotne, gdyż stanowią podstawę do określenia paradygmatu, a więc wzoru natury ludzkiej. Pozwalają one jednocześnie na uniknięcie wielu nieporozumień i niepotrzebnych rozczarowań, gdy może okazać się, że pomimo najlepszych warunków środowiskowych pewne cechy altruistyczne pojawiają się niezwykle rzadko, natomiast z dużo większym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać ujawnienia się innych cech – mniej oczekiwanych czy uważanych przez nas za mniej pożądane.

Czytaj dalej

Cienkie powłoki dziecka

Cienkie powłoki dziecka i duża sprężystość jego tkanek wymagają znacznie słabszego opukiwania niż u człowieka dorosłego. Opukiwanie zbyt silne doprowadza do przeoczenia mniejszych odchyleń od normy. Podczas krzyku i płaczu dziecka małego otrzymujemy stale odgłos opukowy o charakterze bębenkowym, a w dolnych partiach tkanki płucnej nawet lekkie przytłumienie wskutek kurczu mięśni wydechowych.

Czytaj dalej

Badanie błony śluzowej pod mikroskopem

Badanie błony śluzowej pod mikroskopem umożliwia rozpoznanie bujania nowotworowego, rozwijających się w niej najrozmaitszych spraw chorobowych, oraz zorientowanie się co do przyczyny tak częstych u kobiet nieregularnych krwawień z narządów rodnych.

Czytaj dalej

Podłoże biologiczne miłości erotycznej

Im większa jest rozbieżność między przebiegiem procesu miłości erotycznej uwarunkowanym czynnikami psychobiologicznymi a nawarstwionymi na nie czynnikami społeczno-kulturowymi, tym silniejsze są konflikty wewnętrzne oraz konflikty międzyludzkie. Oczekiwania związane z procesem miłości erotycznej, ukształtowane kulturowo, nie mogą zostać spełnione, jeśli oparte zostały na złudzeniach i mitach, a nie na znajomości faktów oraz prawidłowości biologicznych i psychologicznych. W przyszłości tym mniej będzie konfliktów wewnętrznych i międzyludzkich, ostrych lub przewlekłych, a zwłaszcza tych uciążliwych i nieroz- woj owych, im bardziej uda się poznać prawidłowości psychobiologiczne oraz dostosować do nich społeczno-kulturowe modele i wzorce, a więc im bardziej uda się przybliżyć oczekiwania związane z miłością erotyczną do rzeczywistych prawidłowości nią rządzących.

Czytaj dalej

Kobiety z dośiadczeniem w masurbacji

Przy masturbacji kobieta osiąga orgazm łatwiej i szybciej niż przy stosunku płciowym. Można to wytłumaczyć tym, że przy masturbacji r kobieta stymuluje szczególnie erotogenne miejsca narządów płciowych i może łatwiej dostosować szybkość, nacisk i rytm stymulacji do własnych pragnień. W czasie pettingu lub stosunku stymulacja dokonywana przez mężczyznę często nie jest optymalna, dlatego kobiety wymagają dłuższego czasu tej stymulacji, mimo że mają korzystniejsze napięcia emocjonalne związane ze stosunkami płciowymi. i

Czytaj dalej

CIĄŻA. PORÓD I POŁÓG

Powikłanie jednostronnych, niewielkich torbieli jajnika ciążą zdarza się dość często. Już sam fakt ten dowodzi, że ich obecność nie ma większego wpływu na zapłodnienie, a co najwyżej mogłaby przyczynić się – w sprzyjających temu warunkach – do powstania ciąży pozamacicznej wskutek ucisku na jajowód i utrudnienie wędrówki jaja ku macicy. Torbiele wychodzące z obu jajników stanowią już przypuszczalnie pewną przeszkodę do zajścia w ciążę, gdyż tego rodzaju powikłanie zdarza się o wiele rzadziej. Na ogół jednak należy przyjąć, że zapłodnienie możliwe jest nawet w razie obecności złośliwych litych guzów jajnikowych.

Czytaj dalej

RENTGENOTERAPIA

Bardzo ważna jest osobnicza wrażliwość kobiet na promienie X. Jakkolwiek wszelkiego rodzaju uszkodzenia będące następstwem rentgenoterapii można tłumaczyć błędami technicznymi, to jednak nie ulega wątpliwości, że pewne części skóry są bardziej wrażliwe od innych i że skóra pewnych osób oddziaływa

Czytaj dalej