| |

cAMP – CZYM JEST?

cAMP jest wspólnym dla wielu hormonów wykonawcą ich różnorodnych poleceń nadawanych na błonowym receptorze. cAMP reguluje syntezę białka poprzez wpływ na procesy transkrypcji genów i translacji mRNA, reguluje steroidogenezę, zmienia przepuszczalność błon komórkowych dla wody, jonów i aminokwasów, a przede wszystkim mobilizuje rezerwy energetyczne komórki przez aktywację glikogenolizy, glikolizy i li- polizy [511]. To kataboliczne działanie cAMP dokonuje się przez uczynnienie takich enzymów, jak fosforylaza glikogenowa, fosfofruktokinaza i lipaza triglicerydowa oraz hamowania czynności syntetazy glikogenowej. Wydaje się, że regulacyjne działanie cAMP na enzymy przemiany węglowodanowo-tłuszczowej odbywa się poprzez aktywację kinaz proteinowych, które w fazie spoczynku komórki przebywają w niej w postaci nieczynnej. Nieczynna forma kinaz proteinowych, podobnie jak cyklazy adenylowej, składa się z dwu podjednostek: katalitycznej i recepcyjnej (regulacyjnej).

cAMP łączy się z podjednostką recepcyjną kinazy proteinowej i dzięki wewnętrznej energii uwalnia postać czynną podjednostki katalitycznej (ryc. 8). Substratem dla uczynnionych kinaz proteinowych może być wiele białek o charakterze enzymatycznym i nieenzymatycznym. Szczególnie kinazy proteinowe aktywują enzymy fosforylujące. Zakres działania biologicznego cAMP (a pośrednio hormonu, który powołał go do istnienia) zależy od rodzaju aktywowanej kinazy oraz od wykonawczego aparatu biochemicznego komórki. Działanie cAMP często przejawia się w postaci przeciwstawnych sobie procesów biologicznych. Nadal jednak jesteśmy dalecy od pełnego wyjaśnienia, w jaki sposób ten sam nukleotyd może wykonywać tak różnorodne czynności biologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *