| |

Normy etyki seksualnej i ich uzasadnienie

Normy etyki seksualnej powinny być tak uzasadnione, żeby nie bazowały na motywacjach egocentrycznych (jak obawa sankcji karnej i nadzieja nagrody), ale na motywacjach normatywnych, które są wynikiem rozwoju kontroli wewnętrznej, jak również na orientacji na wartości rozumiane i emocjonalnie aprobowane.

– 1. Punktem wyjścia wszelkich uzasadnień jest więc wartość człowiek i potrzeba autokreacji (rozumiana różnie w kulturach i na różnych poziomach rozwoju osobowości), „bycia sobą”, „działania w roli”.

– 2. Potrzeby egzystencjalne zmuszają nas do przyjęcia punktu widzenia nie egoistycznego, ale antropocentrycznego – inni ludzie, drugi człowiek, co umożliwia jednoczenie się ze światem zewnętrznym osobowym i rzeczowym (narzędzia, symbole, komunikacja).

– 3. Wartości zdrowia fizycznego i godności gwarantującej zdrowie psychiczne dają się uzasadnić z założenia pierwszego (człowieczeństwa).

– 4. Antropocentryczny, nieegoistyczny punkt widzenia nie powinien być ambiwalentnym stosunkiem do drugiego człowieka, ale orientacją ‚ prospołeczną i ze względów egzystencjalnych (troska o potomstwo), i ze względów utylitarnych (korzyści współdziałania), i wreszcie ze względów hedonistycznych (radość obcowania).

– 5. Dwie elementarne orientacje prospołeczne to: a) prokreacja i zwią- zana z nią asekuracja potomstwa i b) odmienność płci skłaniająca do podejmowania współżycia seksualnego w różnych rolach biologicznych i społecznych. Obie orientacje są związane z wyposażeniem człowieka w popęd seksualny, normowany kulturowo.

– 6. Racją społeczną etyki seksualnej, wynikającą z pożytku funkcjonowania seksu i dla jednostki, i dla społeczeństwa, jest jego przydatność dla instytucji tegoż społeczeństwa. Takimi instytucjami były i są różne typy rodzin, szersze wspólnoty (rody, komuny rodzinne) czy pary bądź wspólnoty składające się z choć jednego rodzica i dziecka (dzieci).

– 7. Cechami konstytuującymi instytucję rodziny są: związek przynajmniej dwóch pokoleń, określenie pokrewieństwa – pierwotnie prze- strzenno-społecznego (matry- i patrylineamość, matry- i patrylokalność), a potem w miarę postępu wiedzy biologicznej, związana z pokoleniowo- ścią i pokrewieństwem zasada egzogamii i wreszcie szczegółowe wzory zaspokajania potrzeb seksualnych w rodzinie i innych instytucjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *